SMĚRNICE GDPR

Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů

Obchodní název: ALFA MB s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 862, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27133702
DIČ: CZ27133702
Statutární zástupce: Jan Mulač, jednatel
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Jan Mulač

 

Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví vnitřní pravidla pro technická a organizační opatření k nakládání s osobními údaji fyzických osob (dále jen OÚ) v nadepsané organizaci, aby byla v souladu s platnou legislativou a aby bylo v maximální možné míře (přiměřené účelu zpracování, riziku incidentů, předmětu činnosti organizace a jejím ekonomickým možnostem) zabráněno úniku, ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

Protože má organizace počet zaměstnanců nižší než 250, nemusela by podle platné legislativy vést záznamy o činnostech zpracování, avšak s ohledem na skutečnost, že všechny OÚ ve svých agendách zpracovává systematicky, a nikoli jen příležitostně, záznamy o činnostech zpracování vede a jsou popsány u jednotlivých agend v kapitole „Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s OÚ v nich zpracovávaných“.

V organizaci dochází ke zpracovávání níže uvedených základních OÚ:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa přechodného pobytu
 • korespondenční adresa
 • státní příslušnost
 • číslo a platnost občanského průkazu
 • číslo a platnost řidičského průkazu
 • rodinný stav
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • e-mailová adresa
 • zdravotní pojišťovna
 • dokumentace z pracovně – lékařských prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci
 • informace o probíhajících exekucích zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
 • identifikace přiděleného přístupového prostředku
 • datum a čas využití přiděleného přístupového prostředku
 • pracovní zařazení
 • pracoviště
 • vztah zástupce k subjektu údajů
 • dodavatelem uvedená adresa
 • dodavatelem uvedený obchodní název
 • odběratelem uvedená adresa
 • odběratelem uvedený obchodní název
 • IČO
 • DIČ
 • identifikace soukromého vozidla zaměstnance použitého k pracovní cestě
 • navštívená místa v rámci pracovních cest
 • navštěvovaná osoba nebo organizace
 • účel návštěvy
 • obchodní název
 • vztah subjektu údajů ke správci osobních údajů
 • výše pohledávky

 V organizaci dochází ke zpracovávání níže uvedených zvláštních (citlivých) OÚ:

 

 

V organizaci dochází ke zpracovávání OÚ v níže uvedených agendách:

 • Personalistika a podklady pro mzdy
 • Mzdy
 • Účetní doklady obsahující osobní údaje
 • Zálohy dat počítačů členů statutárního orgánu
 • Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů
 • Evidence dodavatelů
 • Evidence odběratelů
 • Evidence docházky
 • Evidence žádostí subjektů údajů
 • BOZP a PO
 • Odečty a rozúčtování služeb

Aspekty zpracování OÚ v organizaci s ohledem na minimalizaci zásahu do soukromí fyzických osob:

 • data jsou zpracovávána jen k účelově vymezeným důvodům a organizačními a technickými prostředky je zamezeno jejich použití k jiným účelům
 • jsou zpracovávány jen osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování
 • jsou zpracovávány jen osobní údaje přesné z hlediska účelu zpracování a je zajištěna jejich aktualizace
 • osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu s ohledem na účel zpracování
 • osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a je zabezpečena informační povinnost a dodržování práv subjektů údajů

V organizaci jsou OÚ zpracovávány výhradně na základě platné legislativy nebo na základě souhlasu subjektů údajů. Formy důvodů zpracování osobních údajů jsou:

 • právní povinnost
 • plnění smlouvy
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas fyzické osoby (subjektu údajů), resp. jejího opatrovníka nebo zmocněnce

Formy uchovávání OÚ jsou:

 • OÚ v listinné podobě
 • OÚ v elektronické podobě

Zajištění ochrany OÚ:

 • prostory s řízeným přístupem:
  • běžné interiérové dveře plné 
  • běžný zámek s vložkou 
  • přístupové zabezpečení prostorů:
   • prostředek pro přístup do prostorů je klíč
   • v organizaci je vedena evidence veškerých prostředků pro přístupy do jednotlivých prostorů, včetně jejich adresného přidělení, případně uložení kopií a univerzálních přístupových prostředků
  • fyzická ostraha prostorů organizace
  • ochrana OÚ v listinné podobě:
   • OÚ v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelných skříních, pořadačích či kartotékách, které se nachází  v pronajatých prostorech, kde je zabezpečení definováno příslušným smluvním vztahem
   • skartace listinných OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace
  • ochrana OÚ v elektronické podobě:
   • data obsahující OÚ jsou uloženy v lokálním počítači  na datovém úložišti v prostorách organizace s řízeným přístupem 
   • zařízení pro přístup k OÚ je lokální počítač, na kterém jsou OÚ uloženy  zařízení přistupující k datovému úložišti prostřednictvím vnitřní sítě organizace 
   • vnitřní síť organizace / přístup do sítě internet zabezpečuje metalická nebo optická síť 
   • přístup k OÚ v elektronické podobě je zabezpečený heslem uživatelského účtu doménovým heslem | uživatelským jménem a heslem | certifikátem || SSL připojením
   • záloha dat je prováděna na datové úložiště v rámci organizace 
   • výmaz elektronických OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace

Organizace může působit v roli:

 • Správce osobních údajů (dále jen Správce)
 • Zpracovatel osobních údajů (dále jen Zpracovatel)
 • Příjemce osobních údajů (dále jen Příjemce)
 1. OÚ jsou v organizaci zpracovávány výhradně oprávněnými osobami z řad vlastních zaměstnanců nebo oprávněnými subjekty (externí zpracovatelé osobních údajů). U vlastních zaměstnanců je ochrana osobních údajů zajištěna vnitřními předpisy organizace a také písemným závazkem povinné mlčenlivosti. U externích zpracovatelů osobních údajů je ochrana osobních údajů zajištěna zodpovědným výběrem těchto subjektů (subjekty „GDPR compliant“) a písemným závazkem zpracovatele k ochraně zpracovávaných OÚ ve smlouvě o poskytování takových služeb. Ochrana OÚ u jejich příjemců je dána většinou právní povinností, případně zajištěna odpovídající smlouvou.

Před zahájením každého nového zpracování OÚ provádí organizace vždy základní analýzu rizik zpracování těchto údajů s ohledem na práva subjektů údajů a posuzuje, zda stávající zavedená pravidla ochrany OÚ v organizaci jsou dostatečná k eliminaci hrozících rizik a nové zpracování osobních údajů zahájí jen v případě, že nastavená pravidla vyhovují. Pokud organizace zjistí, že aktuálně nastavená pravidla nestačí, provede podrobnější analýzu a rozšíří organizační a technická opatření tak, aby zabezpečení bylo adekvátní pravděpodobným rizikům, a teprve pak nové zpracování OÚ zahájí.
Pokud organizace na základě provedené podrobnější analýzy a posouzení provedených opatření zjistí, že ani při vynaložení odpovídajícího rozšířeného úsilí nemůže riziko neoprávněného nebo protiprávního přístupu vyloučit (vysoké reziduální riziko), bude konzultovat vhodný způsob zabezpečení a ochrany s Úřadem na ochranu osobních údajů (dále v textu jen ÚOOÚ) = tzv. předchozí konzultace. Teprve po zavedení dozorovým úřadem doporučených opatření zahájí zpracování osobních údajů.

Předávání OÚ třetím stranám se realizuje:

 • v České republice
 • do zemí EU a EHP
 • do ostatních zemí

Ohlašování případů incidentů zabezpečení OÚ: 

 • incidenty zabezpečení OÚ hlásí správce dozorovému úřadu ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o události dozvěděl), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob
 • jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení OÚ, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci
 • ohlášení incidentu dozorovému úřadu musí obsahovat:
  • popis povahy daného případu porušení zabezpečení OÚ včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů OÚ
  • jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu OÚ nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace
  • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení OÚ
  • popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení OÚ, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů
 • správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení OÚ, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření
 • pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení OÚ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu i subjektu / subjektům údajů

Postup pro poskytování informací o zpracování OÚ subjektům údajů v rámci informační povinnosti správce

Pokyny subjektům údajů, které se týkají poskytování informací o zpracování OÚ, jsou organizací zveřejňovány a v případě potřeby aktualizovány prostřednictvím vlastních webových stránek nebo prostřednictvím vývěsní desky v objektu sídla organizace, případně prostřednictvím obojího.

Druhy podání:

 • Žádost o informace o zpracovávaných OÚ
 • Žádost o opravu zpracovávaných OÚ
 • Žádost o výmaz zpracovávaných OÚ
 • Žádost o předání zpracovávaných OÚ třetí straně
 • Námitka proti zpracovávání OÚ

Možné způsoby podání žádostí:

 • Forma podání:
  • Osobní podání
  • Písemné podání
  • Podání prostřednictvím elektronické pošty
  • Podání prostřednictvím Datové schránky
 • Adresy pro doručení jednotlivých forem podání:
  • pro osobní podání
  • pro písemné podání
  • pro podání prostřednictvím elektronické pošty
  • pro podání prostřednictvím Datové schránky

Protože jde o OÚ, je nutné vždy ověřit totožnost žadatele. Způsob ověření totožnosti se liší v závislosti na formě podání žádostí:

 • při osobním podání je žadatel ověřen podle platného dokladu totožnosti
  • občan České republiky prokazuje svou totožnost občanským průkazem
  • občan členské země Evropské unie prokazuje svou totožnost občanským průkazem vydaným danou členskou zemí nebo cestovním pasem
  • občan jiné země prokazuje svou totožnost cestovním pasem
 • při písemném podání doručeném poštou musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen
 • při podání prostřednictvím Datové schránky ověřuje správce, že Datová schránka odesilatele náleží osobě, která je oprávněna konkrétní žádost podat

Termín pro poskytnutí odpovědi na žádost: 

 • do 1 měsíce ode dne podání žádosti
 • v případě složitějších případů je správce oprávněn rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce ode dne podání žádosti, v takovém případě pak o prodloužení lhůty informuje žadatele, a to do 1 měsíce ode dne podání žádosti

Nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní podání: 

 • u každého podání je individuálně posuzováno, zda se vzhledem k předchozím žádostem v daném případě nejedná o nedůvodné, nepřiměřené nebo šikanózní podání
 • v případě, že je vyhodnoceno podání jako nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní, může být individuálně rozhodnuto o:
  • zpoplatnění poskytnutí informace o zpracovávaných OÚ ve výši částky odpovídající administrativním nákladům na zpracování a předání nebo odeslání odpovědi
  • odmítnutí poskytnout informace o zpracovávaných OÚ

Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s osobními údaji v nich zpracovávaných

Personalistika a podklady pro mzdy

 • Agenda (komodita, úloha): PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO POTŘEBY PERSONÁLNÍ PRÁCE ORGANIZUJE A VYHODNOCUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O KONKRÉTNÍ POZICI, ZAKLÁDÁ OSOBNÍ SPISY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘIPRAVUJE NĚKTERÉ PODKLADY PRO VÝPOČET MEZD
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO 
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • RODNÉ PŘÍJMENÍ
  • DATUM NAROZENÍ
  • RODNÉ ČÍSLO
  • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
  • ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
  • KORESPONDENČNÍ ADRESA
  • STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
  • ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
  • ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
  • NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU
  • E-MAILOVÁ ADRESA
  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
  • INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • OSOBNÍ DOTAZNÍK
  • ŽIVOTOPIS
  • ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
  • OSTATNÍ PERSONÁLNÍ DOKUMENTACE
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: Počítačová síť 3PC FD/238, HP Pavilion, ASUS P53E
  • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ V ORGANIZACI
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
  • PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
  • U UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ UDĚLENÝ SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ
   • Forma souhlasu Subjektu údajů:
    • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
    • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
   • Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
  • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ (NEDÁ-LI UCHAZEČ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM DELŠÍM) A PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU
  • Způsob uchovávání OÚ: 
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
   • Místo zpracování OÚ v organizaci: Průmyslová 862, Kosmonosy, kancelář jednatele
   • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
    • Jan Mulač
    • Ivana Mulačová
    • František Plaňanský
   • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
    • Způsob získání OÚ: OSOBNĚ NEBO ELEKTRONICKY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
    • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU
    • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: U NEVYBRANÝCH UCHAZEČŮ PO SKONČENÍ LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ PO SKONČENÍ DOBY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OÚ, U ZAMĚSTNANCŮ PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU
   • Profilování z OÚ: NE
   • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
    • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 6 do 22
     • OÚ v listinné podobě:
      • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
       • František Plaňanský
      • Uložení OÚ: 
       • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ  KARTOTÉKY
      • OÚ v elektronické podobě:
       • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
       • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
       • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
        • Jan Mulač
        • Ivana Mulačová
        • František Plaňanský
       • Formy zabezpečení OÚ:
        • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
        • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
       • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
       • Zabezpečení přístupu k OÚ:HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU   UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO  CERTIFIKÁT SSL PŘIPOJENÍ
       • Šifrování OÚ: NE
       • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
      • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
      • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Mzdy

 • Agenda (komodita, úloha): MZDY
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE A VEDE OSOBNÍ SPISY ZAMĚSTNANCŮ A PROVÁDÍ VÝPOČET MEZD PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE 
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • DATUM NAROZENÍ
  • RODNÉ ČÍSLO
  • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
  • ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
  • KORESPONDENČNÍ ADRESA
  • STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
  • MÍSTO NAROZENÍ
  • ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
  • ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
  • RODINNÝ STAV
  • NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU
  • E-MAILOVÁ ADRESA
  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
  • INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • PRACOVNÍ SMLOUVA VČETNĚ VŠECH DODATKŮ
  • MZDOVÉ VÝMĚRY
  • PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
  • ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
  • OSOBNÍ DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE
  • POTVRZENÍ OSSZ O VÝKONU SVČ
  • POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉM ŠKOLENÍ BOZP A PO
  • ZMĚNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  • DOKUMENTACE ZE VSTUPNÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A VÝSTUPNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK
  • SOUHLAS ZAMĚSTNANCE S PROVÁDĚNÍM SRÁŽEK ZE MZDY
  • MZDOVÉ LISTY
  • EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
  • SMLOUVY O PENZIJNÍM POJIŠTĚNÍ NEBO ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
  • PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ V ORGANIZACI
  • POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
  • VYDANÁ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ
  • POSUDEK PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  • ZÁPOČTOVÝ LIST PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: 3PC, HP Pavilion
  • Software: POHODA , EPOKA s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Zpracování OÚ v listinné podobě: LISTINNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU A PO DOBU OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
   • Kamila Rybová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE NEBO PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ TY ČÁSTI OSOBNÍHO SPISU, U NICHŽ NENÍ POVINNÁ ARCHIVACE, OBDOBNĚ TO PLATÍ I PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ MEZD
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice:
    • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST
    • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A OSSZ
    • Způsob předávání OÚ: 
     • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
     • Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
     • Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO,  ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
     • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
      • Formy zabezpečení OÚ:
       • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO | CERTIFIKÁT 
      • Šifrování OÚ:NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence přístupových prostředků

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE ADRESNÉ PŘIDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ A EVENTUÁLNĚ INFORMACE O JEJICH VYUŽITÍ Z DŮVODŮ OCHRANY MAJETKU
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
  • OSOBNÍ ČÍSLO
  • IDENTIFIKACE PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
  • DATUM A ČAS VYUŽITÍ PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY
  • EVIDENCE PŘIDĚLENÝCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
  • ZÁZNAMY O VYUŽITÍ PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z ELEKTRONICKÝCH ZÁMKŮ, OTVÍRAČŮ A DALŠÍCH OBDOBNÝCH ZAŘÍZENÍ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: HP Pavilion, ASUS
  • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÝM JSOU PŘÍSTUPOVÉ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENY
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
 • Způsob uchovávání OÚ:
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ PŘI FAKTICKÉM PROVEDENÍ ZMĚNY
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY / SKARTOVÁNY
  • Profilování z OÚ: NE
 • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
  • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
  • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
  • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
  • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
 • Zabezpečení a ochrana OÚ:
  • Prostory s řízeným přístupem:
   • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
   • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
   • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
   • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
   • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
   • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
   • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
   • Elektronický zabezpečovací systém: NE
   • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
   • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
  • OÚ v listinné podobě:
   • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
   • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
    • Jan Mulač
    • Ivana Mulačová
   • Uložení OÚ: 
    • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
    • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
   • OÚ v elektronické podobě:
    • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář jednatele
    • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář jednatele
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
    • Formy zabezpečení OÚ:
     • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
    • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
    • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
    • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
    • Šifrování OÚ: NE
    • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
   • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
   • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Účetní doklady obsahující osobní údaje Jan Mulač

 • Agenda (komodita, úloha): ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
 • Účel zpracování: PLATNÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ (DPH, DPFO, DPPO AJ.) ZÁKONY UKLÁDAJÍ POVINNOST EVIDOVAT OÚ JAK VE VZTAHU K VLASTNÍM ZAMĚSTNANCŮM, TAK I OBCHODNÍM PARTNERŮM – FYZICKÝM OSOBÁM
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
  • DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
  • IČO
  • DIČ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • VYSTAVENÉ A PŘIJATÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
  • CESTOVNÍ PŘÍKAZY A VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
  • KOPIE ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKLADŮ ZAMĚSTNANCŮ, KTERÝMI PROKAZUJÍ OPRÁVNĚNOST NÁROKOVÁNÍ PŘIZNANÝCH NÁHRAD
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť
  • Software: POHODA Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A DODAVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • PRÁVNÍ POVINNOST
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
  • PLNĚNÍ SMLOUVY
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU ARCHIVACE Z HLEDISKA PLATNÉ LEGISLATIVY (ZÁKON O ÚČETNICTVÍ, ZÁKON O DPH, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU AJ.)
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO LHŮTY PRO POVINNOU ARCHIVACI
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice:
    • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST (DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ KONTROLY)
    • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, PŘÍPADNĚ DALŠÍ STÁTNÍ INSTITUCE
    • Způsob předávání OÚ: 
     • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
     • Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
     • Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
     • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář jednatele 
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář jednatele uzamčená skříň
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO |
     • Šifrování OÚ:NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Zálohy dat

 • Agenda (komodita, úloha): ZÁLOHY DAT
 • Účel zpracování: ORGANIZACE REALIZUJE U POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ PERIODICKOU ZÁLOHU DAT Z DŮVODŮ ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI TĚCHTO SYSTÉMŮ V PŘÍPADECH PORUCH, HAVÁRIÍ ČI JINÝCH VÝPADKŮ DOSTUPNOSTI SYSTÉMŮ A ZTRÁTY DAT
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ, JEN VÝJIMEČNĚ CITLIVÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "MZDY"
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE ELEKTRONICKÉ POŠTY A TELEFONŮ“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE DODAVATELŮ“
  • OSOBNÍ ÚDAJE  Z AGENDY "EVIDENCE ODBĚRATELŮ"
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "EVIDENCE DOCHÁZKY"
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „BOZP A PO“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PLNĚNÍ SMLUV“
  • OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK“
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: Lokální PC, síť
  • Software: POHODA Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: VEŠKERÉ FYZICKÉ OSOBY, JEJICHŽ OÚ JSOU ZPRACOVÁVÁNY VE VÝŠE UVEDENÝCH AGENDÁCH
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
 • Doba uchovávání osobních údajů: 2 roky u zaměstnanců 30 let
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÁ ZÁLOHA DAT
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANĚ DLE NASTAVENÉ DOBY A ČETNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: ZÁLOHA JE AUTOMATICKY PŘEPISOVÁNA ZÁLOHOU NOVĚJŠÍ 
  • Profilování z OÚ: NE
 • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
  • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
  • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
  • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
  • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
 • Zabezpečení a ochrana OÚ:
  • Prostory s řízeným přístupem:
   • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
   • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
   • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
   • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
   • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
   • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
   • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
   • Elektronický zabezpečovací systém: NE
   • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
   • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
  • OÚ v elektronické podobě:
   • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele uzamčená skříň
   • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
   • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
    • Jan Mulač
    • Ivana Mulačová
    • Epoka Rybová 
   • Formy zabezpečení OÚ:
    • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
    • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
   • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
   • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
   • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
   • Šifrování OÚ:NE
   • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
  • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Provoz webových stránek

 • Agenda (komodita, úloha): PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM PROVOZUJE VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ZA ÚČELEM PREZENTACE SEBE, SVÉ ČINNOSTI, NABÍDKY ZBOŽÍ A SLUŽEB
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM
  • DATUM, ČAS A MÍSTO POŘÍZENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU NEBO FOTOGRAFIE
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • WEBOVÁ STRÁNKA
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť
  • Software: POHODA
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ZACHYCENÉ NA AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMECH, SKUPINOVÝCH ČI INDIVIDUÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • SOUHLAS SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 • Doba uchovávání osobních údajů: NA WEBOVÉ STRÁNCE JSOU OÚ UMÍSTĚNY PO DOBU 100 DNŮ
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace 
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • František Plaňanský
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech:NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
   • OÚ v elektronické podobě:
    • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Kancelář fakturace
    • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Kancelář fakturace
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
    • Formy zabezpečení OÚ:
     • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
    • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
    • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
    • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
    • Šifrování OÚ: NE
    • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
   • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
   • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů

 • Agenda (komodita, úloha): ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE E-MAILŮ A TELEFONNÍCH HOVORŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM POUŽÍVÁ HLASOVÉ SLUŽBY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE JAKO BĚŽNÉ KANÁLY KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI, OBCHODNÍMI PARTNERY, ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A DALŠÍMI SUBJEKTY A EVIDUJE VYUŽITÍ TĚCHTO KANÁLŮ
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • OBCHODNÍ NÁZEV
  • E-MAILOVÁ ADRESA
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • DATUM A ČAS VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
  • EVIDENCE PŘÍCHOZÍCH A ODCHOZÍCH E-MAILŮ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: Lokální PC v síti
  • Software: Outlok, POHODA
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, SE KTERÝMI ORGANIZACE KOMUNIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM HLASOVÉ SLUŽBY NEBO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 365 DNŮ OD USKUTEČNĚNÍ KOMUNIKACE
 • Způsob uchovávání OÚ:
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
   • František Plaňanský
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
   • OÚ v listinné podobě:
    • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
     • František Plaňanský
    • Uložení OÚ: 
     • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
     • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
    • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: uzamčená skříň v kanceláři jednatele
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: uzamčená skříň v kanceláři jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
     • Šifrování OÚ: NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence dodavatelů

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DODAVATELŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBYVKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele):NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
  • DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
  • IČO
  • DIČ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • E-MAILOVÁ ADRESA
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • EVIDENCE DODAVATELŮ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť 
  • Software: POHODA Stromware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 365 DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Způsob uchovávání OÚ:
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele a fakturace
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
   • František Plaňanský
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
   • OÚ v listinné podobě:
    • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
     • František Plaňanský
    • Uložení OÚ: 
     • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
    • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele uzamčená skříň
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Zařízení pro přístup k OÚ:ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
     • Šifrování OÚ: NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence odběratelů

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ODBĚRATELŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
  • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
  • IČO
  • DIČ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • E-MAILOVÁ ADRESA
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • EVIDENCE ODBĚRATELŮ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť 
  • Software: POHODA Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO | NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU XX DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Způsob uchovávání OÚ:
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
   • František Plaňanský 
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém:NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
   • OÚ v listinné podobě:
    • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
     • František Plaňanský
    • Uložení OÚ: 
     • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
    • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele 
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
      • František Plaňanský
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM |
     • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
     • Šifrování OÚ: NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Evidence pracovních úrazů zaměstnanců

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU EVIDUJE ÚDAJE O VZNIKLÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZECH SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ I CITLIVÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • DATUM NAROZENÍ
  • DATUM A ČAS ÚRAZU
  • MÍSTO ÚRAZU
  • VYKONÁVANÁ ČINNOST PŘI VZNIKU ÚRAZU
  • ZRANĚNÁ ČÁST TĚLA
  • POPIS ÚRAZOVÉHO DĚJE
  • PŘÍČINA ÚRAZU
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • KNIHA ÚRAZŮ
  • ZÁZNAM O ÚRAZU
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť
  • Software: POHODA Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO 
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A PŘÍPADNĚ OD SVĚDKŮ ÚRAZU
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NEDOCHÁZÍ K AKTUALIZACI
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY STANOVENÉ DOTČENOU LEGISLATIVOU
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice:
    • Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST
    • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
    • Způsob předávání OÚ: 
     • Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
     • Cesta předávání: DOPORUČENÝM DOPISEM NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
     • Zabezpečení: POŠTOVNÍ PŘEPRAVA A DATOVÁ SCHRÁNKA
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ
     • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ:kancelář jednatele
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
      • Formy zabezpečení OÚ:
       • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
      • Šifrování OÚ: NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ:Ivana Mulačová

Evidence docházky

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DOCHÁZKY
 • Účel zpracování: PLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI EVIDOVAT DOCHÁZKU DO ZAMĚSTNÁNÍ 
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • OSOBNÍ ČÍSLO
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • VÝKAZY PRÁCE
  • DENNÍ ZÁZNAMY DOCHÁZKY V LISTINNÉ PODOBĚ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť
  • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • PRÁVNÍ POVINNOST
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
 • Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
 • Způsob uchovávání OÚ: OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
   • OÚ v listinné podobě:
    • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Ivana Mulačová
    • Uložení OÚ: 
     • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
    • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Ivana Mulačová
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU 
     • UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
     • Šifrování OÚ: NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová

Evidence žádostí subjektů údajů

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH ZMOCNĚNCŮ A OPATROVNÍKŮ
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
  • VZTAH SUBJEKTU ÚDAJŮ KE SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • OBCHODNÍ NÁZEV
  • SÍDLO
  • DATUM NAROZENÍ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • E-MAILOVÁ ADRESA
  • VZTAH ZÁSTUPCE K SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
   • ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
   • POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
   • INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
   • EVIDENCE ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
  • Prostředky zpracování OÚ:
   • Hardware: PC síť
   • Software: POHODA , Stomware s.r.o.
   • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
  • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
  • Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ŽÁDAJÍCÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A JEJICH ZÁSTUPCI
  • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 
  • Způsob uchovávání OÚ: 
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
  • Zpracování OÚ:
   • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace
   • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
    • Jan Mulač
    • Ivana Mulačová
   • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
    • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
    • Způsob a možnosti aktualizace OÚ:K AKTUALIZACI NEDOCHÁZÍ
    • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
   • Profilování z OÚ: NE
   • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
    • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech:NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
     • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
      • Formy zabezpečení OÚ:
       • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
      • Šifrování OÚ: NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

BOZP a PO

 • Agenda (komodita, úloha): BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU PRÁVNÍ POVINNOSTÍ VEDE DOKUMENTACI BOZP A PO, EVIDENCI POVINNÝCH LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK (VSTUPNÍ, KONTROLNÍ, VÝSTUPNÍ) A ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ NA PŘEDEPSANÝCH ŠKOLENÍCH
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
  • DATUM NAROZENÍ
  • PRACOVIŠTĚ
  • PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • PREZENČNÍ LISTY Z ABSOLVOVANÝCH ŠKOLENÍ
  • SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ
  • ZAMĚSTNANCI PODEPSANÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY K BOZP A PO
  • POUKAZY NA LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC síť
  • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | STŘEDNÍ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ STŘEDNÍMU RIZIKU, KDY JE ZVÝŠENÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | VYSOKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ VYSOKÉMU RIZIKU, KDY JE VYSOKÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: ANO | NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci:DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, OD POSUDKOVÝCH LÉKAŘŮ PROVÁDĚJÍCÍ POŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI PŘI ZMĚNĚ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU NEBO NA ŽÁDOST SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PŘI ZMĚNÁCH ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ|
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22 
   • OÚ v listinné podobě:
    • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele 
    • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
     • Jan Mulač
     • Ivana Mulačová
    • Uložení OÚ: 
     • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ
    • OÚ v elektronické podobě:
     • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
     • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová
     • Formy zabezpečení OÚ:
      • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
     • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
     • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
     • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
     • Šifrování OÚ: NE
     • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
    • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
    • Správce agendy OÚ: Jan Mulač

Řešení pohledávek

 • Agenda (komodita, úloha): ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S OPRÁVNĚNÝM ZÁJEM EVIDUJE POHLEDÁVKY U ODBĚRATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŘEŠÍ JEJICH VYMÁHÁNÍ
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • ADRESA TRVALÉHO POBYTU
  • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
  • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
  • DATUM NAROZENÍ
  • IČO
  • DIČ
  • VÝŠE POHLEDÁVKY
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • KNIHA POHLEDÁVEK
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC a síť
  • Software: POHODA Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: UPOVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ A ZAMĚSTNANCI
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář fakturace 
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Ivana Mulačová
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: Z EVIDENCE PLATEB
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘI ZMĚNĚ V EVIDENCI PLATEB
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice:
    • Důvod předávání OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
    • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: EXTERNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
    • Způsob předávání OÚ: 
     • Forma předávání: LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ NÁROK VĚŘITELE 
     • Cesta předávání: OSOBNÍ NEBO ELEKTRONICKÉ
     • Zabezpečení: PŘI ELEKTRONIKCÉM PŘEDÁNÍ S VYUŽITÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NEBO ŠIFROVANÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY
    • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
    • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
    • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
   • Zabezpečení a ochrana OÚ:
    • Prostory s řízeným přístupem:
     • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
     • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU |
     • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
     • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
     • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
     • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
     • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
     • Elektronický zabezpečovací systém: NE
     • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
     • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci: Kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Ivana Mulačová
      • Jan Mulač
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
     • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: PC 
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele 
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
      • Formy zabezpečení OÚ:
       • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
       • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Zařízení pro přístup k OÚ:   ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
      • Šifrování OÚ: NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE 
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová 

Evidence zakázek a objednávek a plnění smluv

 • Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ SMLUV
 • Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ODBĚRATELŮ V RÁMCI REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK A V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU VŮČI ODBĚRATELŮM
 • Role: SPRÁVCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
  • ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
  • DATUM NAROZENÍ
  • ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
  • ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
  • IČO
  • DIČ
  • TELEFONNÍ ČÍSLO
  • E-MAILOVÁ ADRESA
  • ČÍLO BANKOVNÍHO ÚČTU
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • OBJEDNÁVKA
  • ZAKÁZKOVÝ LIST
  • SMLOUVA
  • DODACÍ LIST
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: PC siť
  • Software: POHODA, Stomware s.r.o.
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
  • PLNĚNÍ SMLOUVY
 • Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
 • Způsob uchovávání OÚ: 
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
  • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ 
 • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
 • Zpracování OÚ:
  • Místo zpracování OÚ v organizaci: Kancelář jednatele a fakturace
  • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
   • Jan Mulač
   • Ivana Mulačová 
   • František Plaňanský 
  • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
   • Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
   • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ 
   • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
  • Profilování z OÚ: NE
  • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
   • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
   • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
   • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
  • Zabezpečení a ochrana OÚ:
   • Prostory s řízeným přístupem:
    • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ 
    • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU 
    • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
    • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
    • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech:NE
    • Bezpečnostní mříže na oknech: NE
    • Elektronický zabezpečovací systém: NE
    • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
    • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, POUZE V ČASE OD 06 DO 22
    • OÚ v listinné podobě:
     • Fyzické umístění OÚ v organizaci: kancelář jednatele
     • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
      • Jan Mulač
      • Ivana Mulačová 
      • František Plaňanský 
     • Uložení OÚ: 
      • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ 
     • OÚ v elektronické podobě:
      • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: kancelář jednatele
      • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: kancelář jednatele
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • Jan Mulač
       • Ivana Mulačová
       • František Plaňanský
      • Formy zabezpečení OÚ:
       • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM |
       • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM 
      • Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE 
      • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ 
      • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU  UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO 
      • Šifrování OÚ: NE
      • Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
     • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
     • Správce agendy OÚ: Ivana Mulačová 

 

Vzorová agenda

 • Agenda (komodita, úloha): DOPLŇTE NÁZEV / POPIS AGENDY
 • Účel zpracování: DOPLŇTE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
 • Role:
  • SPRÁVCE
  • ZPRACOVATEL
  • PŘÍJEMCE
 • Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ I CITLIVÉ OÚ
 • Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO | NE
 • Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): ANO | NE
 • Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
  • DOPLŇTE OÚ
  • DOPLŇTE OÚ
  • DOPLŇTE OÚ
 • Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
  • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ
  • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ 
  • DOPLŇTE DOKUMENT OBSAHUJÍCÍ OÚ
 • Prostředky zpracování OÚ:
  • Hardware: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. LOKÁLNÍ POČÍTAČ, OZNAČENÍ)
  • Software: DOPLŇTE NÁZEV SOFTWARE A NÁZEV VYDAVATELE
  • Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO | NE
 • Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: USTANOVENÍ O POVINNÉ MLČENLIVOSTI JE SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ SMLOUVY | POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
 • Dotčené Subjekty údajů: DOPLŇTE DOTČENÉ SUBJEKTY ÚDAJŮ (NAPŘ. ZAMĚSTNANCI)
 • Zákonné důvody zpracování OÚ: 
  • PRÁVNÍ POVINNOST
  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
  • PLNĚNÍ SMLOUVY
  • SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   • Forma souhlasu Subjektu údajů:
    • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
    • SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
   • Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ JEHO ZMOCNĚNEC NEBO OPATROVNÍK, MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
  • Doba uchovávání osobních údajů: UVEĎTE DOBU UCHOVÁNÍ OÚ
  • Způsob uchovávání OÚ: 
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
   • OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
  • Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | STŘEDNÍ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ STŘEDNÍMU RIZIKU, KDY JE ZVÝŠENÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ | VYSOKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ VYSOKÉMU RIZIKU, KDY JE VYSOKÁ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
  • Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: ANO | NE
  • Zpracování OÚ:
   • Místo zpracování OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
   • Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
    • DOPLŇTE ÚDAJ
    • DOPLŇTE ÚDAJ
    • DOPLŇTE ÚDAJ
   • Způsob zpracování OÚ v organizaci:
    • Způsob získání OÚ: DOPLŇTE, JAKÝM ZPŮSOBEM OÚ ZÍSKÁVÁTE
    • Způsob a možnosti aktualizace OÚ: DOPLŇTE, JAK JSOU OÚ AKTUALIZOVÁNY (NAPŘ. MANUÁLNÍ OPRAVA NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ)
    • Způsob likvidace (výmazu) OÚ: DOPLŇTE, KDY DOCHÁZÍ K LIKVIDACI OÚ (NAPŘ. PO SKONČENÍ POVINNÉ LHŮTY ARCHIVACE STANOVENÉ ZÁKONEM)
   • Profilování z OÚ: NE
   • Předávání OÚ oprávněným subjektům:
    • Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
     • Důvod předávání OÚ: UVEĎTE DŮVOD PŘEDÁVÁNÍ (NAPŘ. ZÁKONNÁ POVINNOST)
     • Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: UVEĎTE SUBJEKTY, KTERÝM OÚ PŘEDÁVÁTE (NAPŘ. FINANČNÍ ÚŘAD)
     • Způsob předávání OÚ: 
      • Forma předávání: UVEĎTE FORMÁT PŘEDÁVÁNÍ OÚ
      • Cesta předávání: UVEĎTE CESTU PŘEDÁNÍ (NAPŘ. DOPORUČENÝM DOPISEM)
      • Zabezpečení: UVEĎTE ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ PŘEDÁVANÝCH OÚ
     • Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
     • Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
     • NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
    • Zabezpečení a ochrana OÚ:
     • Prostory s řízeným přístupem:
      • Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ | BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ | BĚŽNÉ VENKOVNÍ DVEŘE PLNÉ | BĚŽNÉ VENKOVNÍ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ | BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE, KATEGORIE XX
      • Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU | ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, KATEGORIE XX
      • Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ| KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM | ČIP | KÓD ZADÁVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM KÓDOVACÍ KLÁVESNICE | BIOMETRICKÝ ÚDAJ ZADÁVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM ČTECÍHO ZAŘÍZENÍ
      • Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
      • Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO | NE
      • Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: ANO| NE
      • Bezpečnostní mříže na oknech:ANO | NE
      • Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ | ANO, NAPOJENÝ NA PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY | NE
      • Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, BEZ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU | ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM | NE
      • Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7 | ANO, POUZE V ČASE OD XX DO XX | NE
     • OÚ v listinné podobě:
      • Fyzické umístění OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
      • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
       • DOPLŇTE ÚDAJ
       • DOPLŇTE ÚDAJ
      • Uložení OÚ: 
       • V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH
       • K ULOŽENÍ OÚ VE VÝŠE UVEDENÝCH PROSTORÁCH JSOU VYUŽITY UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ / POŘADAČE / KARTOTÉKY
      • OÚ v elektronické podobě:
       • Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: DOPLŇTE ÚDAJ
       • Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: DOPLŇTE ÚDAJ
       • Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
        • DOPLŇTE ÚDAJ
        • DOPLŇTE ÚDAJ
       • Formy zabezpečení OÚ:
        • Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH | DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ OÚ JE UMÍSTĚNO MIMO ORGANIZACI, JEHO ZABEZPEČENÍ JE DEFINOVÁNO V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI ORGANIZACÍ A PŘÍSLUŠNÝM SMLUVNÍM VZTAHEM
        • Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM | VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PROSTORÁCH
       • Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE | ZAŘÍZENÍ PŘISTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ INTERNET
       • Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: METALICKÁ NEBO OPTICKÁ SÍŤ | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ OTEVŘENÁ | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP | BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WPA | ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WPA2
       • Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU | DOMÉNOVÉ HESLO | UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO | CERTIFIKÁT | VÍCESTUPŇOVÉ OVĚŘENÍ | SSL PŘIPOJENÍ
       • Šifrování OÚ: ANO | NE
       • Zálohování OÚ: ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ | NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE | NA VZDÁLENÉ DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ MIMO ORGANIZACI | NA PŘENOSNÉM MÉDIUM
      • Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
      • Správce agendy OÚ:DOPLŇTE ÚDAJ

Závěrečné ustanovení

Tento vnitroorganizační předpis bude průběžně revidován, doplňován a aktualizován na základě novelizace dotčené legislativy a dalších skutečností majících vliv na jeho obsah

Tento vnitroorganizační předpis byl schválen statutárním orgánem organizace. Nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

V Kosmonosích, dne 25.5.2018